Regulamin sklepu internetowego 4sklepy.pl


I DEFINICJE

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta prowadzony przez właściciela Sklepu Internetowego 4sklepy.pl, tj. TAD-MET Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. Kaplicznej 5, nr KRS: 0000579963, NIP: 5911697416, REGON: 362744645;
 2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Sklep Internetowy 4sklepy.pl
 3. Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 4. Konto: zapis w systemach informatycznych Sklepu Internetowego indywidualnie przypisany do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta, zawieranych przez niego umów oraz składanych zamówień;
 5. Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta do zamówienia;
 6. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym;
 7. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać w Sklepie Internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym (świadczenie usług drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość);
 9. Sklep Internetowy: Sklep Internetowy zarejestrowany pod domeną 4sklepy.pl prowadzony przez TADMET Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. Kaplicznej 5, nr KRS: 0000579963, NIP: 5911697416, REGON: 362744645;
 10. Sklep Stacjonarny: obiekt handlowy stanowiący sklep i magazyn, umożliwiający odbiór osobisty Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, znajdujący się przy ul. Kaplicznej 5 w Kościerzynie (83-400);
 11. Umowa: umowa dotycząca Produktu, zawarta pomiędzy Klientem a TAD-MET Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. Kaplicznej 5, nr KRS: 0000579963, NIP: 5911697416, REGON: 362744645, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 12. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 z późn. zm.);
 13. Kodeks Cywilny: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19, z późn. zm.);
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24, z późn. zm.);
 15. TAD-MET: Spółka TAD-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. Kaplicznej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579963, numer NIP: 5911697416, numer REGON: 362744645.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady świadczenia usług i sprzedaży produktów drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym 4sklepy.pl.
 2. Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym odbywa się bezpośrednio przez właściciela Sklepu Internetowego, tj. Tad-Met Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. Kaplicznej 5.
 3. Sklep Internetowy 4sklepy.pl świadczy następujące usługi:
  1. założenie i prowadzenie Konta Klienta,
  2. sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
  3. udostępnianie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta),
  4. graficzna i tekstowa prezentacja Produktów oraz powiązanych treści.
 4. Zamówienia na Produkty można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą przetwarzane od najbliższego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w przypadku jego ew. awarii.
 5. W celu niezakłóconego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
  2. minimalna rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 pikseli,
 6. W sprawach związanych z świadczonymi w Sklepie Internetowym usługami, Klient powinien kontaktować się z Działem Obsługi.

III KONTO

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednakże niezbędne do zakupu Produktów.
 2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego.
 3. Z chwilą założenie Konta (tj. prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego) zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa pomiędzy Klientem a TAD-MET, której przedmiotem są wybrane przez użytkownika usługi świadczone w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu się przez Klienta, pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta podanych w celu założenia i korzystania z Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, zamówienia lub dostawy Produktów oraz innych danych niezbędnych do realizacji usług w Sklepie Internetowym jest TAD-MET. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu założenia i prowadzenia Konta, realizacji zamówienia Produktów oraz świadczenia drogą elektroniczną pozostałych powiązanych usług, a także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych oosbowych, w szczególności marketingu Produktów. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane, na podstawie umów powierzenia, podmiotom współpracującym z TAD-MET przy realizacji zamówień lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Klientowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

IV ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4sklepy.pl

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw i interesów osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania,
 2. Świadczenie usług przez TAD-MET w Sklepie Internetowym w ramach Konta ma charakter bezterminowy, Klient może w każdym czasie rozwiązać z TAD-MET umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, poprzez złożenie stosownego wypowiedzenia. Klient, który zamierza wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w ramach Konta zobowiązany jest do poinformowania Działu Obsługi, w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: sklep@4sklepy.pl.
 3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego należy do Działu Obsługi, pocztą elektroniczną na adres: sklep@4sklepy.pl.

V ZAMÓWIENIE PRODUKTÓW

 1. TAD-MET prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W Sklepie Internetowym Klient może nabywać Produkty po założeniu Konta.
 2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
  1. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym;
  2. telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
 5. Na procedurę zawarcia Umowy składają się:
  1. w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez TAD-MET, (4) płatność,
  2. w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez TAD-MET, (4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia.
 7. Sposób płatności zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru („za pobraniem”), oraz za pośrednictwem internetowych serwisów rozliczeniowych akceptowanych przez TAD-MET.
 8. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację zamówienia z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 9. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany (a w przypadku Odbioru osobistego i wybrania opcji „odbiór osobisty” - przygotowywany do wydania w Sklepie Stacjonarnym) po otrzymaniu zapłaty.
 10. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić podczas odbioru przesyłki.
 11. Zamówienia nieopłacone przez 3 dni robocze (inne niż „za pobraniem”) - podlegają anulowaniu, TADMET nie będzie w takim przypadku zobowiązany do realizacji zamówienia.
 12. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

VI DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 3. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów.
 4. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.
 5. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.
 6. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z odbiorem osobistym w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt 4 powyżej (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 8. TAD-MET nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, a także gdy dostarczenie towaru jest niemożliwe w szczególności ze względu na brak dostępu do miejsca dostawy.

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH KONTA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru;
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno;
  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach;
  4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien w drodze jednoznacznego oświadczenia poinformować Dział Obsługi o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient - przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy - przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy TAD-MET zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Klienta płatności za towar, nie zwraca natomiast kosztów transportu. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. TAD-MET może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował TAD-MET o odstąpieniu od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. TAD-MET dołoży najwyższej staranności aby dostarczone Klientowi Produkty były wolne od wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta TAD-MET odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt posiada wadę (rękojmia).
 3. Reklamacje powinny być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, w Sklepie Stacjonarnym lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@4sklepy.pl.
 4. TAD-MET zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby nie było to możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, w przypadku jeżeli Produkt nie posiada właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami ustanowionymi w treści karty gwarancyjnej. TAD-MET nie odpowiada jednak za proces lub ostateczny efekt rozpatrzenia reklamacji przez gwaranta, ponieważ w przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień przyznanych mu w treści oświadczenia gwarancyjnego, TAD-MET może jedynie odgrywać rolę pośrednika w toku postępowania reklamacyjnego.

IX POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. TAD-MET zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym, w terminie 14 dni roboczych od daty udostępnienia stosownej informacji o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu na adres sklep@4sklepy.pl. TAD-MET z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Kościerzyna, dnia 16 września 2019 r.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło